Svævethy`s Privatlivs politik (GDPR)

Privatlivspolitik for Svævethy
[Dato 14/11 2020 rev. 2]

Svævethy dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og
gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål,
og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Svævethy er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Thomas Wentoff Christensen
Adresse: Klitmøllervej 36
Telefonnr.: 40 43 22 01
Mail: svaevethy@svaevethy.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger
1) Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
indmeldelsesdato,medlemsnummer,telefonnummer, fødselsdato
og e-mailadresse

2) Oplysninger om Instruktører og trænere:
Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse,
indmeldelsesdato, medlemsnummer, telefonnummer,
fødselsdato og e-mailadresse
Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til Svævethy

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest, hvis Svævethy har
nye svæve elever som er under 15 år.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:
Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner
og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Svævethy`s berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
Behandling efter lovkrav
Behandling med samtykke

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Svævethys medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i Svævethys aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
Administration af din relation til Svævethy

2) Formål med behandling af oplysninger på instruktører og trænere:
Håndtering af trænernes og instruktørenes hverv og pligter i foreningen
Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
Opfyldelse af lovkrav
Administration af din relation til Svævethy

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af
interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af
berettigede (legitime) interesser som:

1.  Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
2. Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
3. Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
4. Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DSVU, specialforbund i
DIF, til i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med flyve aktivitet
5. Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
6. Udøvelse af flyve aktivitet, interne resultatlister m.v.
7. Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af
oplysninger om instruktører og trænere til disse, for at instruktører og trænere
kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

  Samtykke
1. Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt
grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne
tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er
beskrevet ovenfor.
2. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til
enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
3. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om
barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke,
indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.
Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale
medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

    Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse
og resultater til relevante idrætsorganisationer.
Der sker videregivelse af oplysninger om instruktører og trænere i relevant omfang til
idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

    Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Medlemmer samt ulønnede instruktører og trænere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige
• medlemsoplysninger i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
• Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, instruktører og trænere til
statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

   Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så
fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

    Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til
anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til
enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside
https://svaevethy.dk efter login. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitik (iht. GDPR) for Svævethy Rev.2 -14 nov. 2020